#22nYoVoy (videos)

#22nYoVoy – TORTURADOS
https://www.youtube.com/watch?v=zK1Yw9OioRo

#22nYoVoy – ASESINADOS – DESAPARECIDOS
https://www.youtube.com/watch?v=0GwSuNE1kzo

#22nYoVoy – JOVENES Y MEMORIA
https://www.youtube.com/watch?v=ezNqcIZlB3I

#22nYoVoy – DEPORTADOS Y ASESINADOS
https://www.youtube.com/watch?v=XafDtWTWiEY

#22nYoVoy – BEBES ROBADOS
https://www.youtube.com/watch?v=kQaqhzjZkTo

#22nYoVoy – VOLUNTARIOS MEMORIA HISTORICA
https://www.youtube.com/watch?v=pw2z6r5Og1g

#22nYoVoy – EXILIADOS- DEPORTADOS
https://www.youtube.com/watch?v=cOlzTlbZCYU

#22nYoVoy – ESCLAVIZADOS POR EL FRANQUISMO
https://www.youtube.com/watch?v=ondhEky9qMg